Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na stránky http://eshop.zuzanamihalechova.sk/. Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je správca?

Spoločnosť Enigmatix, s.r.o, IČO 53560272, so sídlom Ota Holúska 1A, 84106 Bratislava, Slovenská republika, pod spisovou značkou 92862/B a prevádzkujeme webovú stránku a eshop https://www.zuzanamihalechova.com/ Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať. 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 914 399 598 alebo na e-maili: zuzana@zuzanamihalechova.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zaslanie online kurzu, dodanie tovaru atď)
  • vedenie účtovníctva - ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing - zasielanie newslettrov - vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom, posielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
  • pokročilý marketing na základe súhlasu - Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. 
  • fotografická dokumentácia - živé akcie, napr. prednášky, workshopy, besedy

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu počas premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenú reklamu budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako by boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov. 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem. MailerLite, MioWeb, FAPI), Facebook, Google. 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšiu aplikáciu alebo spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba. 

Odovzdávanie dát mimo Europskú Úniu

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: zuzana@zuzanamihalechova.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v 30 dňovej lehote, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. 

Pokiaľ sa niečo u vás zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania. (Napr. odhlásením z newslettra obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení)

Právo na prenositeľnosť - Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 60 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý) - vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné zo svojho systému i zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní. 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov - ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení - e-maily s inšpiráciou, články či produktami a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazník nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.3.2020.